Nők a magyar történelemben

Nők a magyar történelemben   témában 2022. januárjában előadássorozatot indítottunk a Józsa Judit Galériában. Az elhangzott előadásokról felvételt készítünk, és azok mindenkor visszanézhetők a Femme Harmone Archívumában.

Az előadások azt példázzák, hogy Magyarországon a nők helyzete nem olyan volt, mint a legtöbb, főként nyugat-európai országban; más volt a viszonyulás. A férjezett asszonyokat a magyar nyelvben igen kifejező elnevezéssel illették: FELE-SÉG – vagyis a nő a férfi/ férj párja, annak másik fele. E jelenségnek több oka is volt, legfőképpen a nyugat-európaitól eltérő öröklési jogrend; a Magyar Királyságban a lányok, asszonyok is örököltek, saját vagyonuk fölött szabadon rendelkezhettek. Az a tény, hogy az ország évszázadokon át élet-halál harcot vívott a keleti nagy ellenséggel, az Oszmán Birodalommal, és így az ország társadalma militarizálódott, nagyban hozzájárult a nők sajátos helyzetéhez. A feleségek – a női teendők ellátása mellett – gyakorta átvették harcoló vagy távol lévő férjük gazdasági-, gazdaságszervezési-társadalmi-, de gyakorta politikai vagy éppen katonai feladatait is.

2022. tavasz

2022. február 10.:

Dr. Prokopp Mária Széchenyi-Díjas művészettörténész, professor emerita:

Gizella királynő – veszprémi hagyomány és megújulás (online előadás)

2022. február 24.:

Dr. Prokopp Mária Széchenyi-Díjas művészettörténész, professor emerita:

Boldog Gizella királyné tisztelete

2022. március 17.:

Dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, PPKE BTK, KNRF:

Nők Európában és nálunk az évszázadok során

2022. április 27.:

Dr. Szabó Géza régész, tud. főmunkatárs, Szekszárd:

Női ábrázolások és jelképek a régész szemével

2022. június 15.:

Dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, PPKE BTK, KNRF:

Magyar nagyasszonyok a kora újkorban – „Ne vélje Kegyelmed, hogy mi es hejába egyek az kenyeret”

2022. június 23.:

Dr. Nagy Janka Teodóra jogtörténész, néprajzkutató, dékán, Szekszárd:

A gyöngy útja Jablonectől a Sárközig

2022. ősz

2022. október 25.:

Dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, PPKE BTK, KNRF:

Magyar nagyasszonyok II.

2022. november 16.:

Dr. H. Kakucska Mária irodalomtörténész:

Juan Luis Vives, a nevelés apostola

2022. december 14.:

Dr. J. Újváry Zsuzsanna történész, PPKE BTK, KNRF:

Erdélyi fejedelemasszonyok

Magyar történelmi női modellek és spirituális párhuzamaik interdiszciplináris kilátásokban

A KUTATÓCSOPORT RÉSZLETES MUNKATERVE 2021.09.01. –2025.08.30. FÉLÉVES BONTÁSOKBAN.

Kutatók a táblázatban számmal jelölve (1-14)

 1. Barna Gábor: Árpádházi Szent Margit – a magyar leányok és asszonyok védőszentje
 2. Baros-Gyimóthy Eszter Márta Női szerepek a 18. századi Csetneken
 3. Cselényi István GáborA nőiség teológiai története
 4. Varga István: Nőiség a magyar irodalomban
 5. Frauhammer Krisztina Női olvasmányok
 6. Ivancsó István: Az Istenszülő Szűz Mária mint örök női példakép a bizánci egyház liturgikus költészetében, Máriapócsra való kitekintéssel
 7. Jankovits Katalin: Árpád-házi Jolánta / Violant katalán-aragón királyné és a vele kapcsolatos spanyolországi emlékek
 8. Keller Péter Nőiség és nőalakok Gárdonyi Géza életművében
 9. Nagy Janka Teodóra A nőiség mint társadalomszervező erő a jogi néprajz tükrében
 10. Örsi Julianna: A nők szerepe a vidéki (kisvárosi) társadalomban
 11. Prokopp Mária: Magyarországi Mária kulturális hatásai
 12. Szabó Géza: Régészet és a nőiséggel kapcsolatos leletek
 13. Ugrin Emese: A szolidaritás ideáltipikus paradigmái és új geopolitikai távlatai különös tekintettel a mindenkori nőiség princípiumára
 14. Újvári Zsuzsanna:Házastársi kapcsolat és társadalmi feladatok a magyar arisztokrácia köreiben

A kutatások módszertanához az első konferenciána témakörök összevetése történik a napjainkig megfogalmazott nőkutatási modellekkel, tudományos megközelítésekkel ezek alkalmazhatósága tekintetében.

A konferenciák ütemezése:

2021 ősz A nőkutatások létező modelljei a magyar történeti női modellek kutatásmódszertana tükrében

2022 tavasz A forrásfeltárások bemutatása

2023 ősz Történeti nőmodellek perspektívái.

2024 tavasz Nőiség a szakralitásban

2025 tavasz Nőmodellek és társadalomszervező erő

KIMENETEK Rövidítések:

K1 Közös konferenciák (4) a kutatás részeredményeinek ismertetésének és elméleti következtetésének megvonására

K2 Egyéni konferenciarészvétel

K3 Konferenciaszervezés

Cm Magyarul közölt tanulmány

Ci Idegennyelvű tanulmány

K/M Könyv, monográfia szerkesztése vagy önálló kiadása

 1. 2021/2. f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. A Szent Margit irodalom, források áttekintése, – a két világháború közötti (katolikus) női lapok, folyóiratok, egyházi (katolikus) sajtó anyagai. 1          
2. Női sorsok, szerepek Csetneken egyházi anyakönyvek tükrében. A18. századi anyakönyvek feldolgozása – adatbázisok építése 1          
3. Női istenség nyomai az Ószövetségben: a Hokma–Szophia, az istennő reminiszcenciája 1          
4. A magyar költészet ember- , anya- és nőképe  I. 1 1   1    
5. Vallási társulatok vezérkönyveinek, imakönyveinek áttekintése – az abban vázolt női modellek összegzése, szerzők, kiadók körének meghatározása/jellemzése I. 1          
6. A „kis dogmatikonok” (vecsernyei énekek) mariológiai feldolgozása 1     1    
7. Árpád-házi Jolánta / Violant katalán-aragón királyné. Kapcsolódó spanyolországi szakirodalom összegyűjtése, barcelonai és madridi könyvtárakban 1          
8. A másokért önmagát felajánló nő Gárdonyi műveiben. 1     1    
9. A nők jogállására vonatkozó törvény a magyar tradicionális jogban 1          
10. Régi-új családmodell a 21. században. Segédanyagok elkészítése terepmunkához, segéderők szervezése, terepmunka (mélyinterjúk, kérdőívezés), könyvészeti, statisztikai, demográfiai kutatás 1          
11. Magyarországi Mária kutatás levéltárakban, könyvtárakban (vírushelyzet adta lehetőségek mellett) I. 1          
12. A női principium ábrázolásának direkt formái a honfoglalás kori leleteken 1          
13. A szolidaritásfilozófiaireprezentációi            
14. Tüdős S. Kinga Nemesi asszonyok életec. kötet szerkesztése, kiegészítése 1          
 1. 2022/1.f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. A magyar sajtó Margit boldoggá avatásáról a két világháború között, félíves tanulmány. 1     1    
2. Női sorsok, szerepek Csetneken egyházi anyakönyvek tükrében. A 19. századi anyakönyvek feldolgozása – adatbázisok építése I. 1          
3. A logoszophiánus fordulat 1          
4. A magyar költészet ember- , anya- és nőképe  II. 1 1   1    
5. Vallási társulatok vezérkönyveinek, imakönyveinek áttekintése – az abban vázolt női modellek összegzése, szerzők, kiadók körének meghatározása/jellemzése I. 1     1    
6. Máriaközbenjáróiszerepe a máriapócsiakathisztoszban 1       1  
7. Árpád-házi Jolánta / Violant katalán-aragón királyné. Levéltárikutatások 1          
8. Az anya Gárdonyi műveiben 1     1    
9. A nők jogállása a tradicionális családban, közösségben

Meglévő kutatások összefoglalása: Jog- és szokás évszázados rendje szerint – hagyományos női szerepmodellek a magyar népi kultúrában c. megjelenő monográfiában.

1     1   1
10. A fiatalok jövőképe (házasság, család, munka) a 20. század utolsó negyedében. Mélyinterjúk, saját felmérések értékelése, szakirodalommal összevetés 1 1   1    
11. Magyarországi Mária (1254–1323) kutatás levéltárakban, könyvtárakban II. 1          
12. A női principiumra utaló jegyek a honfoglalás kori leletek ábrázolásain 1     2    
13. A szolidaritásszociológiaireprezentációi 1     1    
14. Tüdős S. Kinga Nemesi asszonyok élete kötetének illusztrációkkal történő ellátása

Az arisztokrata és nemesi házaspárok levéltári anyagának összegyűjtését.

1         1
 • 2022/2.f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. Szent Margit leánykörök és tevékenységük.            
2. Női sorsok, szerepek Csetneken: a 19. századi anyakönyvek feldolgozása – adatbázisok építése, kiegészítő források feldolgozása            
3. A női elv az ókereszténységben. A magyarság Mária-kultuszának gyökerei: Babbától Máriapócsig            
4. Anyakép és nőkép Németh László regényeiben: Gyász       1    
5. Elmélkedésgyűjtemények áttekintése – az abban vázolt női modellek összegzése, különös hangsúllyal a példaként állított szentek és nők alakjára.            
6. A feltámadási tropárok istenszülői énekeinek feldolgozása       1    
7. Spanyolországi kutatások – Jolánta életével kapcsolatos helyszínek, műemlékek felkutatása, fotók készítése: Barcelona, Monpellier, Tarragona. A jelenlegi állapotok összevetése a forrásokból ismert adatokkal            
8. A sérültemberekkapcsolata.Könyvfejezetelőzetespublikációja.       1    
9. A nőszerepe a nagycsaládban. Az egyescsaládtagokrólvalógondoskodás.

Könyvbemutató, a kutatásokrészeredményeinekdisszeminálása

           
10. Külső hatások (háborúk, rendszerváltások, határmódosítások) a család belső rendjére

módszer: életsorsok kutatása, önéletírások (pályázat), helyi és magánkiadású könyvek tanulmányozása, levéltári kutatás, családkutatás, családi album, napló fotózás

      1 1  
11. Kutatás hazai és külföldi: Firenze, Siéna, Velence levéltárakban, könyvtárakban, könyvfejezet előzetes publikációja       1    
12. Csodaszarvas monda agancsos ünője, eredet és keleti párhuzamok            
13. A szolidaritásművészetireprezentációi            
14. A nemesi családok (a feleségek) összegyűjtött anyagának feldolgozását, kötetté formálását, annak megírását   1        
 1. 2023/1.f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. A domonkos apácák és az egyházi hierarchia a szentté avatás előkészítésében       1    
2. Nősorsok Csetneken: nem nominális vizsgálat – idősorok összeállítása, kiértékelése            
3. Az elférfiasodás útja a teológia-történetben            
4. Anyakép és nőkép Németh László regényeiben: Iszony       1    
5. Kegyes olvasmányok áttekintése – az abban vázolt női modellek összegzése, különös hangsúllyal a példaként állított szentek és nők alakjára.   1   1    
6. A máriapócsiakathisztoszmariológiai bemutatása a kegykép tükrében. (Könyv: Ikon és liturgia. II. sorozatában)           1
7. Helyszíni kutatások – Jolánta életével kapcsolatos helyszínek, műemlékek felkutatása, fotók készítése: Vallbona de les Monges, Santa Creus, Poblet,Osca/Huesca. A jelenlegi állapotok összevetése a forrásokból ismert adatokkal   1   1    
8. A szeretetés a házasságdilemmája.       1    
9. Hagyományos női szerepmodellek a magyar és oszét kultúrában.

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoporttal közös Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia előkészítése.

      1    
10. Szemléletváltás a nőnevelésben (mozgalmak, női egyletek terjedése, sajtó, egyház, iskola, civil szervezetek) módszer: levéltári kutatás, helyi és országos lapok, egyéb kiadványok tanulmányozása, terepmunka       1    
11. Nápolyi tanulmányút, kutatás levéltáraban és könyvtárakban, a műemlékekben, Magyarországi Mária mecénási tevékenysége Nápolyban című tanulmány megírása, amely a könyv egy fejezete       1    
12. Csodaszarvas a kaukázusi mondakörben   1   2    
13. A szolidaritás reprezentációinak összefoglaló áttekintése.       1    
14. A főnemesi és nemesi családokról, ill. feleségekről szóló kötet sajtó alá rendezését, mutatókkal, képanyaggal való ellátását, tördelés utáni korrektúrázását.           1
 1. 2023/2.f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. A Szent István Akadémia Margit szentté avatásért. 1          
2. Nominális vizsgálat – családlapok összeállítása, egyéni életutak vizsgálata 1          
3. Az elférfiasodás útja a teológia-történetben 1          
4. Anyakép és nőkép – Németh László: Égető Eszter, Irgalom 1     1    
5. Vallásos regények áttekintése – az abban vázolt női modellek összegzése. 1          
6. A gyász feloldását segítő Mária a bizánci egyház temetési énekeiben 1     1    
7. Helyszíni kutatások – Jolánta életével kapcsolatos helyszínek, műemlékek felkutatása, fotók készítése: Toledo, Valencia. A jelenlegiállapotokösszevetése a forrásokbólismertadatokkal 1          
8. A láthatatlankéz: Ida regénye. 1     1    
9. A nő mint kovász. A nő szakrális szerepe.

Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoporttal közös Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia

1   1      
10. A hagyományosparasztcsaládszerkezete, funkciói, szerepe a helyitársadalomban (18-20. század)

módszer: néprajziéslevéltárikutatás, szakirodalomtanulmányozása

1          
11. Dél-Franciaországi, Provence-i műemlékekben a magyar szentek ábrázolásának,             tiszteletének kutatása, Toulouse-i Szt. Lajos, Mária királyné 2. fia tisztelete 1          
12. A női varkocsdíszek szimbolikája 1          
13. A szolidaritásújparadigmája 1          
14. A városi polgári családok, illetve asszonyok levéltári anyagának összegyűjtése I. 1          
 1. 2024/1.f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. A politikai, tudományos és művészeti elit megnyerése a szentté avatás ügyének. Félíves tanulmányírása.       1    
2. Kutatási eredmények összefoglalása, monográfia megírása.            
3. A női elv újra-felfedezése (Jakob Böhme, orosz szofiológusok)            
4. Németh László Lányaim című művének nőképe.       1    
5. Vallásos regények áttekintése: szerzők köre, az értékrend alakítása eszközei a művekben       1    
6. A máriapócsi kilenced: milyen példát ad benne Mária nemcsak nőknek     1 1    
7. Helyszíni kutatások – Jolánta életével kapcsolatos helyszínek, műemlékek felkutatása, fotók készítése: Mallorca       1    
8. Gárdonyiszerelem-értelmezése: A szerelemszenvedés?!       1    
9. A nő mint a vagyoni-szellemi értékek örököse.            
10. Első generációs értelmiségi és „dolgozó” nők életútja

módszer: életútinterjúk, pályázat életsorsok leírására

A NemzetköziInterdiszciplinárisKonferenciaköteténekszerkesztése, megjelentetése

      1 1 1
11. Magyaroszági Mária nápolyi királyné kapcsolata Dantéval            
12. A palmetta és a nőiség kapcsolata   1   2    
13. A „szolidaritás globalizációjának elve” (II. János Pál)       1    
14. A városi polgári családok, illetve asszonyok levéltári anyagának összegyűjtése II. – azok kiegészítése egyéb városi anyagokkal és szakirodalommal.            
 • 2024/2.f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. Az összefoglaló tanulmány megírása, aláhúzva azokat az értékeket, amelyeket a korabeli társadalom a nők számára Margit kultuszában követendőnek talált (alázat, vezeklés, béketeremtés stb.). 1     1    
2. Kutatási eredmények összefoglalása, monográfia megírása 1         1
3. Szentháromság-hit és a női elv. 1     1    
4. Németh László drámáinak nőalakjai: Villámfénynél, Bethlen Kata stb. 1     1    
5. Női vallásos sajtó áttekintése – az abban vázolt női modellek összegzése, a női élethelyzetek körüli kérdéskörök változásvizsgálata. 1 1        
6. Nagyböjti (hivatalos) liturgikus énekeink mariológiája 1     1    
7. A rendszerezett anyagból Jolánta életéről  és a vele kapcsolatos művészeti emlékekről szóló monográfia megírása magyarul, idegen nyelvű  (spanyol, katalán) összefoglalóval. 1          
8. Hogyan látják/látták a férfiak a hölgyeket? Gárdonyi kora és a jelen a művek tükrében. 1          
9. A nő mint a vagyon és szellemi értékek továbbadója. 1          
10. A vérségi, házassági kötelékek szerepe az egyén életében. Résztémák feldolgozása, elemzése, mellékletek elkészíttetése.

Monográfia fejezeteinek írása.

1          
11. Küzdelem az unoka I. Károly Róbert magyar királlyá koronázásáért. A királynékapcsolataaz angol királlyal 1          
12. A női principiumra utaló régészeti leletek a honfoglalás kori sírokban 1          
13. Szolidaritásésfenntarthatóság 1          
14.   1          
 • 2025/1.f.
Kut. Téma K1 K2 Ksz Cm Ci K/M
1. Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.       1    
2. Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.       1    
3. A női elv mint társadalom-formáló erő

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1   1
4. Összegzés, tanulmánykötet elkészítése.

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1   1
5. A bazilissza nővérek szerepe a pócsi kegytemplom liturgikus és egyéb szolgálatában.

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1    
6. A monográfia sajtó alá rendezése, kiadása.

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1   1
7. A monográfia sajtó alá rendezése és megjelentetése.

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1   1
8. A hagyományos és modern női szerepek kollíziója.

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1    
9. A család intézményében bekövetkezett változások történelmi léptékben(publikáció nyomdakész elkészítése, szakmai szerkesztés, lektoráltatás, korrektúrázás) fordító díjazása, nyomdai munkálatok

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1   1
10. Monográfia a családról (angol nyelvű rezümékkel és összegzés), könyvbemutatók.

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1   1
11. Összegzés, a kötet összeállítása, a képeknek és azok jogának megszerzése

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1    
12. A női principium jellemzői és keleti gyökerei a honfoglaló magyarság régészeti hagyatékában – összegzés, monográfia írása.

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1    
13. Monográfia írása

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      1    
14. Levéltári kutatások során összegyűjtött, fel nem használt anyagok feldolgozása, tanulmány formájában történő publikálása: Asszonysorsok a kora újkori Magyarországon

Kollektivmonográfiában tanulmány közlése.

      2    

A projekt végeredményében 11 monográfia, ill. szerkesztett kötet, továbbá 4 konferenciakötet és 1 kollektív, kimondottan a közös kutatás faktológiai, módszertani és elméleti hozadékait feltáró monográfia megjelentetését teszi lehetővé.