A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Barna Gábor: A népi Mária-tisztelet

DOI: 10.55344/andfhksz.2201024

Absztrakt

A népi Mária-tisztelet legjellemzőbb vonása a nagy érzelmi telítettség, amely a barokkban alakult ki. A Mária-tisztelet magatartás volt: a Máriával való találkozás keresése, életével való együttélés. A magyar népi áhítat a Szűzanyát a maga paraszti környezetébe állította. A Mária-ünnepek a Mária-élmény közvetlenségét, bizalmasságát nyújtották, összekötötték az emberit és az emberfelettit, a földit és a mennyeit, lehetőséget és keretet teremtettek az átélésre, az utánzásra. Mária földi édesanyaként valóságosan is átélte Fia életének, működésének, megpróbáltatásainak, kereszthalálának eseményeit, ezért könnyebben és jobban megértheti az emberi szenvedést, fájdalmat, de az örömöket is. Saját örömeiket, gondjaikat, fájdalmaikat össze tudták tehát kapcsolni Mária örömével, gondjaival, fájdalmával.

Kulcsszavak: Mária, parasztság, érzelmi telítettség, együttérzés.

The Cult of the Virgin Mary in Folk Tradition

Abstract

The most characteristic feature of the popular veneration of Virgin Mary is the great emotional saturation which was formed in the Baroque Age. Veneration of the Virgin was an attitude: search for meeting with Mary, coexistence with her life. The popular veneration set the Virgin into peasant environment. Marian feasts offered the immediacy and familiarity of the Marian experience, linked the human and superhuman, the immanent and transcendence, created possibility and frame for empathy and imitation. Virgin Mary as earthly mother experienced events of life, operation, trial, crucifixion of her Son, that is why she can understand easier and better human misery, pain, grief, but gladness as well. So people could link their joy, troubles, pains with those of Virgin Mary.

Keywords: Mary, peasantry, great emotional saturation, empathy.