A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Rácz Ildikó Mária: Az „örök női” vallásfilozófiai és irodalmi toposzainak bunyini változata

DOI: 10.55344/andfhksz.2201015

Absztrakt

A Nobel-díjas orosz emigráns, Ivan Bunyin szerelem-filozófiájában az író létszemléletére alapvetően jellemző dualisztikus látásmód jelentkezik. Nőalakjainak „angyali” és „démoni” ellentétpárjában „égi” és „földi” szerelem dichotómiája tükröződik vissza. Még előbbi az Örök Asszonyi elérhetetlen ideájának megtestesítője, utóbbi, a Femme Fatale, a testi örömök, a szexualitás földi ígéretének hordozója. Bunyin női hősei között ugyancsak megtalálható a Bölcs Asszony Avatárja (valamely ősi, archaikus bölcsesség megtestesülése) vagy Ízisz emanációja (mint élet és halál földi törvényei felett álló kozmikus energia testet öltése). És ahogyan jin és jang szimbólumai a kínai filozófiában, Bunyin nőalakjai is mélyen magukban rejtenek valamit saját ellentétpárjukból.

Kulcsszavak: Ivan Bunyin, Sophiológia, Örök Asszonyi, Femme Fatale, Avatar, Ízisz.

Bunin’s Version of ‘The Eternal Feminine’ Religious, Philosophical and Literary Topoi

Abstract

The first Russian Nobel Prize Laureate in Literature, the emigrant Ivan Bunin employs a dualistic vision that is inherent in the writer’s philosophy of love. The ‘angelic’ and ‘demonic’ opposites of his female figures reflect the dichotomy of ‘heavenly’ and ‘earthly’ love. The former is the epitome of the Eternal Feminine unattainable idea, the latter, the Femme Fatale, the object of bodily pleasures, the earthly promise of sexuality. Bunin’s female heroes also include the Avatar of the Wise Woman (the embodiment of some ancient, archaic wisdom) or the Emanation of Isis (incarnation of the cosmic energy above the earthly laws of life and death). And just as the symbols of yin and yang in Chinese philosophy, Bunin’s female characters have something deeply hidden of their own opposites.

Keywords: Ivan Bunin, Sophiology, Eternal Feminine, Femme Fatale, Avatar, Isis.