A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Prokopp Mária: Az Istenanya ábrázolása a 2022-ben Világörökséggé nyilvánított gömöri
templomok középkori falképein

DOI: 10.55344/andfhksz.2201029

Absztrakt

A tanulmány a bevezetőben a Mohács előtti Magyar Királyság európai jelentőségéről szól, és azon belül Gömör vármegye területének szerepéről. Ez a terület őrizte meg napjainkig a középkori magyar vidéki városok és községek általános kulturális színvonalát, mivel az újkori fejlődés elkerülte ezt a vidéket. Majd a tanulmány a vármegye hét templomának 13–15. századi falképciklusaiból és az 1508. évben készült hizsnyói szárnyas-oltár képeiből emelte ki a Mária-ábrázolásokat, és mutatott rá az Istenanya ábrázolásainak két évszázados alakulásáról a teológiai meghatározások alapján.

Kulcsszavak: Istenanya, Efezusi zsinat (431-ben), bűn nélküli ember, Patrona Regni.

Representation of the Mother of God on the Murals of the Churches in Gemer in the Middle-Ages

Abstract

The introduction tells about the European significance of the Kingdom of Hungary before Mohács, and within that the role of the territory of Gömör. This area has preserved the general cultural standards of medieval Hungarian rural towns and villages to this day, as modern development has avoided this area. The paper highlighted the depictions of Mary from the 13th to 15th century murals of the seven churches of this region and from the winged altar of Hizsnyó made in 1508, and pointed to the two-century evolution of the depictions of the Mother of God on the basis of theological definitions.

Keywords: Mother of God, Council of Ephesus (431), innocent man, Patrona Regni.