A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Cs. Varga István: „Termő, ékes ág…” Égi és földi anyakép az európai és a magyar költészetben

DOI: 10.55344/andfhksz.2201153

Absztrakt

A Biblia „… a könyvek könyve á…ñ Isten szíve dobog benne” (Gárdonyi). Teremtőjének jézusi képmását hordozza az ember: a nő és a férfi. A nőkép és anyakép a teremtés csúcspontja. A Teremtő az embert „ad imaginem et similitudiden” alkotta.„Termő ékes ág, te, / jó anya, / életemnek első asszonya” (Weöres Sándor: Anyámnak).A verses anyaképek ikonarcúsága: szakralitás – átragyogás. Égi és földi anyakép az európai lírában: Szophoklész, Dante, Villon, Goethe and „Das Ewig-Weibliche”, Puskin és Tatjana. Anyakép líránkban: Ómagyar Mária-siralom, Soproni virágének, Boldogasszony Anyánk… – Janus Pannonius, Petőfi, Arany, Gárdonyi, Ady, Babits, Juhász Gyula á…ñ József Attila, Illyés Gyula, Dsida, Radnóti á…ñ Pilinszky, Weöres, Vas István, Juhász Ferenc, Nagy László, Csoóri, Kalász László á…ñ Nagy Gáspár anyaképe. Konklúzió: „Értelem, te segíts nékem, / hordhassam dúlt anyaképem, / szolgálni győzzem” (Nagy László: Anyakép).

Kulcsszavak: emberkép, nőkép, anyakép, költészet, szakralitás, átragyogás.

„A fruitful branch…” Woman’s Image, Heavenly and Earthly Mother-Image in European and Hungarian Poetry

Abstract

The Bible „… is the book of books á…ñ the heart of God beats in it” (Gárdonyi). The image of Jesus, the Creator, is carried by man: woman and man. The female-image and the mother-image are the perfection of creation. Man was created „ad imaginem et similitudiden” by his Creator. „A fruitful branch, you / loving mother / first woman of my life” (Sándor Weöres: To my mother). The „iconic face” of motherhood in poetry: sacrality, glory. Heavenly and earthly mother-image in European poetry – Sophocles, Dante, Villon, Goethe and Das Ewig-Weibliche, Pushkin and Tatiana. Mother-image in our lyric poetry: Lament of Mary, The Flower-Song of Sopron, Our Mother, Blessed Virgin – Janus Pannonius, Petőfi, Arany, Gárdonyi, Ady, Babits, Gyula Juhász, Attila József, Gyula Illyés, Dsida, Radnóti, Pilinszky, Weöres, István Vas, Ferenc Juhász, László Nagy, Sándor Csoóri, László Kalász, the mother-image of Gáspár Nagy. Conclusion: „Reason, guide me, / to treasure my agitated mother-image, / to serve it condignly” (László Nagy Mother-image).

Keywords: The image of man, The female-image, the mother-image, poetry, sacrality, glory.