A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Dukkon Ágnes: A nő- és gyermekábrázolások pedagógiai háttere Dosztojevszkij
regényeiben és Az Író Naplójában

DOI: 10.55344/andfhksz.2201170

Absztrakt

A tanulmány Dosztojevszkij gyermek- és nőábrázolásának legfontosabb sajátosságait vizsgálja. A szerző igyekszik rámutatni az adott korszak ambivalens jelenségeire, melyek befolyást gyakoroltak a nevelésre, továbbá az író világában látensen mindig jelen levő evangéliumi ideál érvényesülésére. A Dosztojevszkij-szakirodalomban viszonylag kevés figyelmet kapott az a kérdés, hogy milyen szerepet játszik az író műveiben a nevelés, a civilizációnak ez az egyedi eszköze, mely lehetővé teszi számunkra a „belső ember” fejlesztését, az erkölcsi kiteljesedés alapfeltételét. A tanulmány négy témakörben elemzi a témát: 1. A nevelés témája pozitív értelemben, avagy a fejlődésregény műfajának dosztojevszkiji változatai. 2. A nevelés társadalmi formái Dosztojevszkij műveiben: az iskola mint gyermektársadalom. 3. A gyermekek és a nők mint a regényhősök pártfogoltjai. 4. A nevelés kérdése fonák oldalról: a megrontás, a gyermek vagy a fiatal lány tönkretétele Dosztojevszkij regényeiben – avagy az „antipedagógia” esetei.

Kulcsszavak: gyermekek, nők, nevelés, Dosztojevszkij, Rousseau.

The Pedagogical Background of the Depictions of Women and Children in the Novels and Journalism of Dostoevsky

Abstract

This paper investigates the most important specifics of the depiction of women and children in Dostoevsky’s novels. The author tries to point out the ambivalent symptoms of the epoch, which influenced society, including education. In this connection, the paper deals with the writer’s prevailing pedagogical ideal, based on the Bible, above all on the New Testament. In special literature on Dostoevsky little attention has been paid to the question of education, which makes it possible for a man to develop his „inner world” (self), the fundamental condition of the moral perfection. The scrutiny is prompted by a few groups of questions: 1. The theme of education in the positive sense or the versions of the genre of Bildungsroman / educational novel by Dostoevsky. 2. The social forms of the education in Dostoevsky’s novels: the school as children’s society. 3. Children and women as the protégés of heroes. 4. The question of education, viewing from the anomalous position: depravation and debauchery of a child or young girl in the novels of Dostoevsky, or cases of the “anti-pedagogy”.

Keywords: children, women, education, Dostoevsky, Rousseau.

Jelen tanulmány A veszélyes szépség útjain. Eszmék, témák, motívumok a klasszikus orosz irodalom világában
(L’Harmattan Kiadó, 2021) című kötet egyik fejezetének átdolgozott változata.