A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Józsa György Zoltán: Nőiség és megismerés. Vlagyimir Szolovjov szophiológiája az orosz
ifjúszimbolisták értelmezésében

DOI: 10.55344/andfhksz.2201218

Absztrakt

A tanulmány tömören összegzi a Nőieségről szóló tanítások az orosz századfordulón jelentkező variánsainak némely forrását, bemutatva legfőbb képviselőit. Kiinduló pontul szolgál a címben megjelölt Vlagyimir Szolovjov Sophia-tana, melynek hatása nemcsak a soron következő irodalmi nemzedék poétikáját és útkereséseit határozta meg, valójában több vonatkozásban kimutatható az analitikus pszichológiában is. Ezek a párhuzamos útkeresések a gnoszeológia spirituális gyökereinek tudatosulására mutatnak rá, hiszen Sophiát gnoszeológiai és gnosztikus fogalomként is „rendező elvként” fogták fel. A Sophia-tan előzményei az orosz kultúrában is kimutathatók. 

Kulcsszavak: örök Nőiség, Sophia, Vlagyimir Szolovjov, orosz szimbolizmus, gnoszeológia, anima.

The Feminine and Cognition. Vladimir Solovyov’s Sophiology Interpreted by the Younger

Generation of Russian Symbolists

Abstract

The study laconically summarizes some sources of doctrines on the Feminine occurring in the fin-de-siècle Russia, introducing their chief representatives. The teaching on Sophia by Vladimir Solovyov serves as a starting point, whose impact determined not only the poetics and seekings of the subsequent generation of men of letters, in fact, in several aspects it can be detected in analytical psychology. These parallel way seekings are pointed at the cognition of spiritual roots of gnoseology, since Sophia as a concept of both gnoseology and Gnosticism, was acknowledged as  ‘a principle setting order’.  Antecedents of the Sophia-doctrine can be detected in Russian culture.

Keywords: Ewig-Weibliche, Sophia, Vladimir Solovyov, Russian Symbolism, gnoseology, anima.