A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Habány Marianna – Szabó Miklós: Barát vagy ellenség? Értelmezések kereszttüzében a
Lukács-evangélium női szemlélete

DOI: 10.55344/andfhksz.2201080

Absztrakt

Tanulmányunkban annak a kérdésnek járunk utána, hogy a Lukács-evangélium milyen képet alakított ki a nőkről, ugyanis ebben az evangéliumban hangsúlyos a nők jelenléte. Érdekel bennünket, hogy ezt a tényt hogyan interpretálták a bibliatudomány szakemberei, akik ugyanazon adatok ismeretében sokszor ellentétes álláspontra jutottak a nők státuszát, a Jézus-mozgalomban és a korai egyházban betöltött szerepüket illetően. A kérdés pontos megválaszolásához kitekintünk a nők helyzetére a görög-római világban és az első századi judaizmusban. A kutatástörténet felvázolásához a hegeli dialektikát hívtuk segítségül (tézis, antitézis, szintézis).

Kulcsszavak: Lukács evangéliuma, görög-római világ, első századi judaizmus.

Friend or Enemy?

The Female Perspective of the Gospel of Luke in the Crossfire of Interpretations

Abstract

In our study, we take a look at the question of what kind of opinion was formed by the Gospel of Luke about women, as in this gospel the presence of women is emphasized. We are interested in how this fact has been interpreted by biblical scholars, who, however knowing the same data, have often formed antithetical views on women’s status in the Jesus movement and in the early Church. To answer this question precisely, we take into consideration the situation of women in the Greco-Roman world and in first-century Judaism. We use the Hegelian dialectic (thesis, antithesis, synthesis) to outline the research history.

Keywords: Gospel of Luke, Greco-Roman world, first century Judaism.