KNRF

Kortárs Női Reflexiók Fóruma

A Kortárs Női Reflexiók Fóruma hosszabb előkészület után 2017-ben alakult. Öt területre fókuszálva fejt ki szervezett aktivitást:
– tudományos kutatómunka,
– kulturális tevékenység,
A női dimenzió – Femme Harmone című on-line folyóirat és más – publikációk kiadása,
– on-line galéria,
– szoftverfejlesztés.

Misszó

A KNRF tevékenységét a jelennek, mint korfordulónak az emberiség szempontjából meghatározó kihívása motiválja. Egyrészt aggodalommal figyeljük az egyensúlyok elvesztésének egyre nagyobb veszélyét és a fenntarthatóság újraértelmezésének kényszerét, másrészt nagy érdeklődéssel fordulunk annak a megnyíló jövőnek az irányába, amelynek kibontakozó kompetenciáiban a technológiák kétségtelenül pozitív szerepet is játszhatnak, amennyiben az ember saját ‒ női és ferfi ‒ identitásának teljességében képes az MI által dominált létezési környezet szubjektumának megmaradni.

Legtágabb kontextusban a fenntarthatóság problematikáját a női-férfi egyensúlyra vezetjük vissza, következésképpen a fenntarthatóság egyik sarkalatos pontjaként jelöljük meg annak a törekvésnek a felülírását, amely a „kvóták” címén paradox módon egyre kevesebb esélyt ad a nő, a nőiség, a női attitűd megnyilvánulásának. Az értékrealizációk feszültségében lényeginek gondoljuk a női identitás önazonosság-élményének teljeskörű leképezését.

Különös jelentőséget tulajdonítunk a nőiség kiegyensúlyozó és harmóniát teremtő szerepének, mely a múltban is jelentős volt, de az emberarcú jövő víziójában kifejezetten nélkülözhetetlen. Tevékenységünk a múlt koncepciózus feltárására és tudományos igényességű értelmezésére irányul, amivel tisztázható az a folyamat, melyben a női jellegnek, a női funkcióknak módja nyílhat egy kulturális alulreprezentáltságból a valós funkcionalitással harmonizáló társadalmi szerepmegosztásig eljutnia. Különös kincsesbányaként értelmezzük azt a magyar hagyományt, amelyben az ősi gyökerű és máig ható nőtisztelet olyan teret nyit a nőiség értelmezésehez, amihez hasonló lehetőséggel más kultúrák nem rendelkeznek.

A KNRF hitvallása, hogy a gazdag magyar metafizikai hagyomány és nemzeti kultúra mindenképpen kellő forrását jelenti úgy a folytathatóságnak, mind az új társadalmi mítosz felépíthetőségének. Mindazonáltal a nemzeti koncepció fennmaradásának és sikerének záloga sokkal inkább azon a kreativitáson múlik, amely a magyar kultúra sajátosságait funkcionálissá teheti a mesterséges intelligencia globális szférájában, s éppen a kreativitás gyakorlásával a nemzetet, mint eleven társadalomszervező potenciált működésben tudja tartani.

A KNRF feladatának tekinti, részben, hogy folyamatosan a legáltalánosabban értelmezhető magyar kulturális örökségben feltárja a nőkultusznak azokat a diskurzusait, amelyek aktualizálása az új világrend társadalmi értéktudatának formálásával a fenntarthatóság irányába mozdíthatják el az átalakuló világot, ugyanakkor a női attitűdök működésének ismerete és megnyilvánulása sajátos innovációs potenciálként válhat értelmezhetővé.

Várható lényegi eredményeinket azokba a további művészetkommunikációs és ismeretelméleti irányokba szeretnénk illeszteni, amelyek a XXI. században formálódó új világban Magyarország pozicionálásának lehetőségeit erősítik.

A női dimenzió – Femme Harmone folyóiratunk egyedi módon közelít a nőkérdés, kultúra és társadalom aktuális kihívásaihoz. A keresztény európai értékek középkorra visszanyúló hordozójaként a magyar nőkultusz spirituális, szakrális előképei révén a magyar nők helyzetükből fakadóan sajátos modelleket jelentenek, társadalmi szerepük a „hagyományosnak” elkönyvelt modelleken túlmutat. Ez a társadalomszervező erő, s a kutatás népszerűsítő formában történő bemutatása lehet társadalmi hozadéka a szerkesztőség által tervezett munkának. Ugyanakkor a női alkotói megnyilvánulásokkal, a digitális tartalomgyártás lehetőségeinek maximális kihasználásával szeretnénk az egzakt, gépi és mechanikus ismeretszerzési kompetenciák mellett a művészi, nem lineáris, nem kizárólag ok-okozati logika mentén szélesíteni a megismerési tereket.

A KNRF reménye, hogy a geopillanatnak nevezett időszakban a női jellegre fókuszáló folyóiratunkban megjelenő ambíciók dinamikája alkalmas lehet a kor követelményeinek szintjén elvégezni a megfelelő innovációt, amellyel részeseivé válhatunk Magyarország ténylegesen hosszú távú életképességének/versenyképességének. Bízunk benne, hogy a jövőválasztásnak kiemelt eleme a hálózatos rendszerben létrejövő lokális reneszánsz.

A fenntarthatóság új eszméje már elrugaszkodott az anyagi/fizikai válságjelenségek anyagi/fizikai eszközökkel történő menedzselésének lehetőségétől és sokkal inkább az új paradigmák értelmezésében szellemi, lelki, sőt spirituális kontextusban keresi a megoldásokat. Az MI korszakában a fenntarthatóság új koncepciója új nemzetesedési stratégiákat feltételez gyökeresen más tartalmakkal és formákkal, ami pedig azt jelenti, hogy a nemzet funkcionális értelmezése helyett sokkal valóságosabbá/életképesebbé válik a szubsztanciális megközelítés. Ebben az értelemben lényeges hangsúlyozni, hogy az új nemzetesedés visszahozza és aktualizálja a tér és idő feletti magyar nemzettudatot is.

Munkánkkal mindenekelőtt a változás legfőbb koordinátáit igyekszünk feltárni, hangsúlyozva, hogy további kutatásokhoz kívánunk olyan szempontokat megjelölni, amelyek mentén újragondolható a nemzetfogalom, egy fraktál típusú szerveződésben történő értelmezésben. Paradox módon az MI realitása úgy kényszeríti ki az identitáskép újrafogalmazását, hogy geopolitikai kérdéssé teszi az én-tanulás móduszát. A szubsztanciális identitáskép kihívása a gondolkodás megváltozásához kötött.

A KNRF a szerveződések különböző szintjein új értelmezési irányokat kíván kijelölni, miközben a női jelleget, mint lehetséges értelmezési keretet vizsgálja és művészeti alkotásokkal reprezentálja. A KNRF kiindulópontja az volt, hogy éppen a női jelleg arányos megnyilvánulása a feltétele a kozmikus teljességgel harmóniában értelmezhető fenntartható társadalmi és gazdasági modell működésének, következésképpen a KNRF célja az „Örök Női” metafora mintázatának minél szélesebb körű feltárása és bemutatása. Szükségesnek tartjuk a feltáró munkát és annak nyilvános artikulációját, különös tekintettel az új fenntartható egyensúlymodellek definiálására. Mindazok, akik ellátogatnak honlapunkra, nem csak a publikációk sokszínűségében, hanem a megjelenítéstől érzékeikben is érintve szerezhetnek benyomást arról a komplexitásról, amivel egyedülálló, és hiánypótló jelleggel teszünk kísérletet a jelenkor valóságának megjelenítésére, értelmezésére, és a jövő lehetséges forgatókönyveinek pozitív befolyásolására.

KNRF

1138 Budapest, Váci út 165./56.
Adószám: 18900527-1-41
Bankszámla: MKB 10300002-10692862-49020016 HUF
Bírósági bejegyzés száma: 01-02-0016477

Dr. Major Gyöngyi
elnök

Prof. Dr. Prokopp Mária
tiszteletbeli elnök, a Regina Gisela kutatócsoport vezetője

Dr. J. Újváry Zsuzsanna
tudományos igazgató

Dr. Detréné Lombay Kamilla
a Balázs Júlia Műhely tiszteletbeli elnöke

Sziráky Gábor
művészeti igazgató

Ale Gábor
informatikus