A női dimenzió - 2022 - II. évfolyam különszám

Bugovits Valéria: Anna Karenina alakja és a Biblia nőeszménye az istenkereső Tolsztoj
munkásságában

DOI: 10.55344/andfhksz.22068

Absztrakt

Vizsgálati szempontom a tradicionális női sors és a tolsztoji erkölcs (találkozása) az Anna Kareninában. A házasság és a bűn problémája, a házastársi hűség; hűség-hűtlenség prob-lémaköre is kifejtésre kerül. A „nőkérdés” dimenzióit Hugh Mclean értekezése (2005) alap-ján közelítettem meg. A női szerepek és sorsok sokszínűségének középpontba állításával, a lélektani regény ismérveinek felfedezésével igyekeztem új aspektust bevonni a tolsztoji mű értelmezésébe.
A hit és a hivatalos vallás ellentmondásai között vergődő Tolsztoj útkeresését és a bibliai tanításokhoz kapcsolódó nézeteit, valamint a regény mottóját elemezve arra a kér-désre kerestem választ, hogy a Biblia nőképe és Anna Karenina alakja hogyan fonódik egymásba az istenkereső Tolsztoj munkásságában. Az Ószövetség és az Újszövetség vála-szainak feltárásával arra a következtetésre jutottam, hogy Tolsztoj nem ítéli el a házasság-törő Annát, csupán megítéli tettét. Az ítéletet az Úristenre bízza.

Kulcsszavak: tradicionális női sors, tolsztoji erkölcs, bűn, büntetés, a mottó, Biblia, házastársi hűség.

Anna Karenina’s Character and the Feminine Ideal of the Bible in God-Seeking Tolstoy’s Oeuvre

Abstract

The goal of this writing is to carry on research work in the novel titled Anna Karenina in connection with the canonical women’s fate, its intersection with Tolstoy’s morality in Anna’s life. Other questions are also investigated: fault, confession of fault, remission of fault or punishment for it. The paper also focuses our attention on the Bible to show us the order of the Old Testament on marital fidelity, the answer of the New Testament to the same thing, and Tolstoy’s solution. The meaning of the epigraph, the theme of the form of the novel, the continuation of the Russian and world literature canon is also in the centre of the analysis. The conclusion is: Tolstoy does not disapprove of Anna’s fault, only judges her attitude.

Keywords: canonical women’s fate, Tolstoy’s morality, fault, punishment, the epigraph, the Bible, marital fidelity.